Trochę historii o OK....

dr Grażyna Szyling
Uniwersytet Gdański

Rosnące zainteresowanie ocenianiem kształtującym w Polsce wiązać można z rozwojem systemu egzaminów zewnętrznych, wyraźnie odrębnym od systemów oceniania wewnątrzszkolnego1, które w intencji ustawodawcy wyznaczać mają ramy tego obszaru nauczycielskiej praktyki.

Początki oceniania kształtującego2 wiązane są z pracami M. Scrivena, który pod koniec lat 60. minionego wieku wprowadził do literatury przedmiotu opozycję między sumującą i kształtującą ewaluacją programów nauczania oraz celami, jakim każda z nich może służyć. Rozróżnienie to zostało wykorzystane przez B. Blooma, który z kolei nadał mu sens dydaktyczny, zwracając uwagę na to, jak nauczyciel może wykorzystać informację o wynikach uczenia się do ulepszania procesu nauczania.

...więcej...

Człowiek człowiekowi

Rozmawiałem z Nimi po przedstawieniu.
Dla Nich było najtrudniejsze, aby wyjść
z gestami do ludzi. Dla mnie to było największa Ich siłą. Dziękuję tym młodym ludziom,
że pokazali mi jak można jeszcze inaczej włączać tych na dole do swoich działań i odnosić niespotykane dotąd sukcesy. ...więcej...
Zapraszamy do przeczytania naszych opracowań między innymi Juliana Ochenduszki na temat-„ Ocenianie kształtujące szansą na aktywne i skuteczne uczenie się” Cyt:”Ocenianie kształtujące wymaga świadomego udziału uczniów w aktywnym (samodzielnym) uczeniu się wspomaganym przez diagnozującego ten proces nauczyciela. Oczywiście „ważne jest, by uczniowie stali się aktywnymi współuczestnikami procesu oceniania własnej pracy, a nie ograniczali się do biernego udziału w testach lub podsumowujących pytaniach” (Scott G. Paris, Linda A. Ayers (1977): „Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem”. Refleksja (ucznia i nauczyciela) i samoocena powinny pogłębić zrozumienie oczekiwań (wymagań programowych) i wzmóc motywację, prowadzącą do poczucia satysfakcji z własnych pozytywnych osiągnięć oraz realistyczne oszacowanie słabych stron i trudności (S. Paris, L. Ayers, 1997). Trzeba wyraźnie podkreślić, że w ocenianiu kształtującym akcentowane jest ocenianie „na wejściu” oraz w trakcie uczenia się (bieżące), nie zaś – jak to powszechnie bywa – ocenianie sumujące. Zasady oceniania kształtującego (wspierającego uczenie się) Prace angielskiego Zespołu reformy oceniania (2001) pozwoliły ustalić 10 zasad oceniania wspomagającego uczenie się: Ocenianie kształtujące -zasady Prace angielskiego Zespołu reformy oceniania (2001) pozwoliły ustalić 10 zasad oceniania wspomagającego uczenie się: 1. Ocenianie kształtujące powinno być powiązane z dobrym planowaniem nauczania i uczenia się. 2. Ocenianie kształtujące koncentruje się na tym, w jaki sposób uczniowie się uczą. 3. Ocenianie kształtujące jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego od planowania po ocenę osiągnięć. 4. Ocenianie kształtujące należy traktować jako kluczową umiejętność dydaktyczną nauczyciela. 5. Ocenianie kształtujące powinno być konstruktywne i przeprowadzane z dużym wyczuciem, bowiem jak każde ocenianie jest nieobojętne emocjonalnie. 6. Ocenianie kształtujące musi służyć motywowaniu uczniów do nauki. 7. Ocenianie kształtujące kieruje uwagę na kryteria sukcesu („Na co będę zwracał uwagę”) już na etapie planowania. 8. Uczniowie otrzymują konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoje wyniki i jak mają się rozwijać. 9. Ocenianie kształtujące powinno rozwijać uczniowską zdolność do samooceny tak, by służyło refleksji i samodzielnemu decydowaniu o własnej nauce. 10. Ocenianie kształtujące odnosi się do wszystkich kategorii osiągnięć uczniów. Analiza tych zasad pokazuje, że ocenianie kształtujące ma głównie pomagać uczniowi uczyć się.” oraz „Nasza szkoła jest O.K. czyli - ocenianie kształtujące w Powiatowym Gimnazjum nr 21 w Otwocku”Agnieszki Wieczorek cyt:”Całodniową pracę uwieńczyła decyzja zespołu o stopniowym wprowadzaniu oceniania kształtującego do naszej szkoły. Wspólnie wypracowaliśmy 10 zasad wprowadzania oceniania kształtującego: 1. Cały zespół decyduje o rozpoczęciu wdrażania procesu - ocenianie kształtujące 2. Wspólnie podejmujemy decyzję o wprowadzaniu kolejnych kroków oceniania kształtującego 3. Szkoła ma wypracowane etapy wprowadzania oceniania kształtującego 4. Wprowadzanie oceniania kształtującego musi być na bieżąco monitorowane 5. Nad wprowadzaniem procesu oceniania kształtującego i prawidłowym jego przebiegiem czuwa wybrana osoba. 6. Uczniowie są przygotowywani do wprowadzania każdego etapu procesu oceniania kształtującego 7. Rodzice znają i akceptują filozofię oceniania kształtującego 8. Nasi zwierzchnicy znają i akceptują ocenianie kształtujące w naszej szkole. 9. Instytucje współpracujące ze szkołą znają zasady oceniania kształtującego 10. Zewnętrzny ekspert wspiera zespół wprowadzający ocenianie kształtujące Ustalone zostały także etapy wdrażania oceniania kształtującego. w szkole. Wiele też czasu poświęciliśmy na zapoznanie się z narzędziami oceniania kształtującego, którymi są m.in. cel, kryteria oceniania, pytania otwarte, a w szczególności informacja zwrotna, która prawidłowo stosowana, jest kluczowa w procesie - ocenianie kształtujące. Dyskutowaliśmy również na temat współpracy szkoły z Ogniskiem, z rodzicami, o czasie i sposobie zapoznania i poinformowania naszych ważnych partnerów z ocenianiem kształtującym. Kłębiło się w naszych głowach wiele spraw, dużo problemów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć i powalczyć.”
 

"Konferencja na temat: Szkoła przyjazna w duchu oceniania kształtującego jako zintegrowany system zarządzania jakością
w szkole."

W dniu 16 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja, której tematem było Ocenianie Kształtujące. Uczestniczyło w niej ponad 200 dyrektorów zainteresowanych rozwojem swoich placówek. W podziękowaniu
za wieloletnią współpracę
z Instytutem i promowanie idei jakości zamojskiej oświaty Złote Pióro Eko-Turu otrzymał Pan Kazimierz Chrzanowski - dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Zamościu . ...więcej...
Pani Halina Szymańska otrzymała Złote Pióro Eko-Turu w podziękowaniu za: stworzenie nowych, wysokich standardów wykładowcy
Eko-Turu, godne reprezentowanie IK EKO-TUR na szkoleniach i upowszechnianie idei wzajemnej podmiotowości wśród naszych klientów,za zarażanie optymizmem i pogodą ducha.

EKO-TUR INSTYTUT KSZTAŁCENIA
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Zadzwoń do nas

+48 22 841 62 08

© 2009 Instytut Kształcenia Eko-Tur
webmaster Katarzyna Dorycka